Företagets fundament

MindRoads verksamhet baseras på tretton fundament; kundorientering, engagerat ledarskap, allas delaktighet, kompetensutveckling, långsiktighet, samhällsansvar, processorientering, förebyggande åtgärder, ständig förbättring, lära av andra, snabba reaktioner, faktabaserade beslut och samverkan.

Kundorientering
Vår uppgift är att skapa värde för våra kunder. Deras uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för oss, för våra medarbetare och vår verksamhet.

Engagerat ledarskap
Vår ledning är personligt, aktivt med ett synligt engagemang. Ledningens viktigaste uppgift är att:

 • Ange riktningen för verksamheten.
 • Ta till vara i potentialen i individernas erfarenheter och olikheter.
 • Skapa förutsättningar för medarbetarna.
 • I dialog med medarbetarna sätta och följa upp personliga mål.

Allas delaktighet
Varje medarbetare ska känna förtroende för att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att alla:

 • Ser sin roll i helheten.
 • Har klara mål.
 • Har de medel som behövs.
 • Vet och förstår vilka resultat som ska uppnås.

Kompetensutveckling
Vår främsta tillgång är vår kunskap, erfarenhet och kompetens. Vi arbetar med att ständigt utveckla organisationens kompetens och individens kompetens med målet att både individen och organisationen ska utvecklas.

Långsiktighet
Verksamheten ska ständigt utvecklas. Därför arbetar vi med ständigt förbättringsarbete för att uppnå ständigt ökande effektivitet, än nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt.

Samhällsansvar
Vi är del av ett större sammanhang. Vi ska aktivt arbeta för att stärka:

 • Universitetet i Linköpings renommé och förutsättningar. Vi ska verka för att ge studenterna med vår inriktning förutsättningar för bra praktik, bra möjligheter till att utföra projektarbeten och examensarbete under professionella förhållanden och att i förlängningen kunna erbjuda rätt studenter den bästa arbetsgivaren med de bästa förutsättningarna och de bästa uppdragen.
 • Mjärdevi Science Park som en arena för mycket kvalificerade högteknologiska utvecklingsföretag.
 • Linköpings kommun, där idéer blir verklighet, genom att ständigt bidra till kommunens utveckling och bidra till kommunens samarbete med andra regioner, främst Kina och Asien.
 • Sveriges handel och förbindelse med andra länder genom att ett aktivt samarbete med Asien i allmänhet och Kina i synnerhet.
 • Ge förutsättningar för en hållbar utveckling i hela världen genom att aktivt bidra med kompetensutbyte i delar av Asien där utvecklingsbehovet är som störst.

Processorientering
Vår verksamhet är uppbyggd kring processer vars syfte är att skapa värde för våra kunder. På så sätt kan vi ständigt analysera och förbättra arbetsflödena och arbetsorganisationen och på så sätt uppnår vi en kundorienterad verksamhetsutveckling.

Förebyggande åtgärder
Vi strävar ständigt för att förebygga fel och ta bort risker i processen och i våra tjänster. Vi arbetar med framsynthet, förutseende och med planering i förbättringsarbetet som görs tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Ständig förbättring
För att vara den bästa leverantören och den bästa arbetsgivaren arbetar vi med ett ständigt förbättringsarbete av alla delar av verksamheten.
Vi arbetar med ett metodiskt stöd för uppföljning av vårt arbete och våra processer, som alla deltar i. Vi har en företagskultur som bygger på ständigt lärande, kreativitet och på att tillvarata nya idéer.

Lära av andra
För vi ska kunna vidareutvecklas på alla områden skaffar vi ny kunskap om vad som är möjligt och om vad som kan uppnås genom att jämföra oss med de som är bäst på en viss process oavsett vilket bransch, eller sektor de tillhör.

Snabba reaktioner
Korta svarstider, korta ledtider och snabba reaktioner på kundernas behov är avgörande. Det gäller utveckling, leverans av tjänster och för de administrativa processerna.

Faktabaserade beslut
De beslut som fattas ska bygga på fakta. Alla medarbetare ska ha möjlighet att mäta och analysera de fakta som behövs för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina kunder.

Samverkan
Det är avgörande att vi samarbetar på alla plan för att ta tillvara på kompetenser och erfarenheter hos medarbetare, kunder, leverantörer och partners.